Aktualności


Wieści z Gminy Lipsk

Wymiana pokrycia dachu zawierajacego azbest

Wymiana pokrycia dachu zawierajacego azbest

Dotyczy zgłoszeń (umów) dla przedsięwzięć w których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest.

Burmistrz Miasta Lipsk informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym: "Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych”. Celem programu jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Lipsk ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie beneficjenci ww. Działania A1.4.1., którzy złożyli w Urzędzie Miasta Lipsk zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest i którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania obejmuję pokrycie do 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk, lecz nie może przekroczyć iloczynu 700,00 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ w Urzędzie Miasta Lipsk do dnia 28.06.2024r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • "Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania" (na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) – druk załącznik Nr 1;
  • „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) - druk załącznik Nr 2;
  • kopię umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania związanego z realizacją Działania A1.4.1. związanego z wymianą pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  • potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie.

Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie na zbieranie, transport i utylizacje wraz z wymaganymi dokumentami jest dostępny w załączeniu poniżej.

Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo —stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez WFOŚiGW w Białymstoku dotacji i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Załączniki:

  1. WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipsk
  2. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
  3. OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS / POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE/ POMOC DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: