Informacja o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

W dniu 25 stycznia 2022 r. Burmistrz Lipska Lech Łępicki podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Panią Maję Wolnik Głównego Specjalistę umowę o powierzenie grantu po numerze 2970/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem głównym (strategicznym) grantu jest: zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji niżej wymienionych działań (celów szczegółowych):

Wyniku realizacji grantu zostanie zmodernizowana serwerownia, niektóre stanowiska robocze pracowników, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 149 400,00 zł, w tym dofinansowanie Funduszy Europejskich -POPC: 149 400,00 zł

Wkład własny Gminy Lipsk: 0 zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 30 września 2023 r.