Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego
Featured

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Augustów, dnia  06.11.2023 r.

AB-III.6740.1.10.2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o sprostowaniu błędów pisarskich i oczywistych omyłek

Zgodnie z art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 i 11c ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Starosta Augustowski zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 06.11.2023 r. prostuje oczywistą omyłkę pisarską w nr ewid. działki objętej inwestycją w decyzji z dnia 20.06.2023 r. Nr 10/2023 Starosty Augustowskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ulicy Grodzieńskiej Nr 102747B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku”.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia zażalenia od postanowienia do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Augustowie w Wydziale Architektury i Budownictwa w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: