Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Featured

Zarządzenie Nr 449/22 Burmistrza Lipska z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Featured

Zapytanie ofertowe

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Lipsk

Featured

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Zarządzenie Nr 434/22 Burmistrza Lipska z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Featured

Informacja

dotyczy: pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy

Featured

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 05.01.2022 nr 2022/BZP 00005933/01/P

Featured

Zamiar zawarcia umowy

  Burmistrz Lipska informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk” (znak sprawy: ZP.271.5.2021)

Załącznik

 

Featured

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2

Featured

Wyniki konsultacji społecznych

dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: